Uchwała Zarządu

Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Klas Hobie PHCA

z dnia 30.03.2015

w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia

§ 1

Stosownie do § 15 Statutu Stowarzyszenia zwołuje się na dzień 27 kwietnia na godzinę 19. Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym i wyborczym, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia

2) wybór przewodniczącego i protokolanta

3) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 r.

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

5) wybór członków Zarządu kolejnej kadencji

6) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu

7) wolne wnioski

8) zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 3 lokal 1.

 

O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadomić członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej stowarzyszenia.

§ 3

W Walnym Zgromadzeniu mogą głosować tylko członkowie, których składki zostały zaksięgowane na koncie PHCA najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia.

 

§ 4

Kandydatury do władz PHCA prosimy przesyłać na adres e-mail: info@hobieclass.pl

§ 5

Proponowane zmiany Statutu

w § 16 ust. 1 pkt c)  otrzymuje brzmienie:

c) wniosku złożonego przez co najmniej 10 członków PHCA

 

w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 lub więcej osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które oddzielnie wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

w § 18 ust. 4 skreśla się